Niels Pedersen  ‎(I103)‎
Given Names: Niels
Surname: Pedersen

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1715 58 Guldager, Skast, Ribe
Death: 1760 ‎(Alder 45)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe

Fakta og detaljer om personen
Noter

Shared Note
Niels Pedersen er født omkring 1715 i Fourfeld, Guldager sogn. Han døde samme sted 1760 i slutningen af juli måned efter skiftet at dømme og blev
begravet i Guldager .
Niels Pedersen blev gift omkring 1739 med Dorthe Christensdatter
der er født ca .1718 i Gesing, Bryndum sogn. Hun døde 1780 i Fourfeld og blev begravet den 4. april i Guldager. Hun blev 62 år.
Niels Pedersen var fæster under Ribe Hospital og havde overtaget
gården efter sin far. Den var på 4- 1 - 0-1½ tdr.hartkorn, en såkaldt
halvgård.
I en jordebog fra 1747 hedder det, at gårdens bygninger består af
12 fag salshus og 15 fag ladehus i mådelig stand . Der er en besætning på 4 heste, 4 køer, 2 kvier, 1 stud, 2 ungnød, 2 kalve og 2 grise. Han kan så 8- 9 tdr. rug, 3 tdr. byg , 9- 10 tdr. havre og avle 11-12 læs hø. Af ungt mandskab på gården nævnes sønnerne Peder Nielsen på 4 år, Chr isten Nielsen på 3 og Stephan Nielsen på 1, Så havde man tal på de stavnsbundne emner til landmilitsen.
Den 25 . august 1760 afholdtes skifte efter afdøde Niels Pedersen i
Fourfeld ‎(læs listen over indbo i Ingolf Mortensen bog, den er lang)‎
Udgift:
1. anføres hospitalets prætention, som er efter kgl. maj.s allernådigste forordning af 1/2.1722, besætning til stedet, som svarer for 4-1-o-1½ td.hartk.
a td. 1 plovbæst, som er til stedet, 4 bæster a 16 rdl, 1 beslagen vogn, Plov og harve
2.Den salig mands begravelsesbekostning.
3.Enken fordrede vederlag til hendes begravelse imod det hendes sal.mands kostet haver med
4.Fæld på bygninger blev sat til 24 fag reparation a 1 mark 8 skilling pr. fag
5.Skriversalær og stemplet papir
6.Vurderingsmændene fornøjer enken selv. Endelig fandt skifteretten for nødig at spørge enken, om nogen gæld enten vitterlig eller uvitterlig hæftede på stervboen, hun da samme rigtig ville angive, hvortil hun svarede, at intet var bevidst, men om noget skulle opdages, erbød hun sig samme at contentere.
Udgæld og besværing ................................ 102 - o - o
hvorefter der bliver 71 rdl.4 mk.7 sk. at arve, halvdelen til enken og halvdelen til børnene.
Dorthe Christensdatter giftede sig 2.gang med Laust Frandsen, som
den 20.dec.1760 fæstede Niels Pedersens gård af Ribe Hospital. Efter hendes død 1780 er der skifte mellem enkemanden og hendes 8 efterlevende børn af første ægteskab.
Niels og Dorthe fik 9 børn:
1. Maren Nielsdatter f.1740, d.1815 i Fourfeld, g.1780 m.Hans Nielsen f.1752 i Veldbæk, d.1815 i Fourfeld.
2. Peder Nielsen f.1742, d.i Roust, g.1767 m.Maren Jepsdatter.
3. Christen Nielsen f.1744, d.i Roust, g.1769 m.Johanne Bendixd.
4. Stephen Nielsen f.1747, d.1816 i Hjerting, g.1777 m.Karen Tonnesdatter f.ca.1752.
5) Anne Nielsdatter f.1749, d.1819 i Tobøl, g.1768 m.Christen Madsen f.1741 i Gesing, d.1806 i Tobøl.
6. Søren Nielsen f.ca.1752, d.før 1808 i Amsterdam.
7. Niels Nielsen f.ca.1754, d.180S i Sædding, g.1806 m.Birthe Olesdatter f.1772 i Sædding, d.1838 i Sædding.
8) Jens Nielsen f.ca.1756, d.1804 til søs, g.1778 m.Karen Hansdatter f.1749 i Sædding, d.1832 i Sædding.
9) Hans Nielsen f.ca.1758, d.1792 i Fourfeld, g.1785 m.Maren Hansdatter f.1759 i Novrup, d.1838 i Fourfeld.
Fødselsåret for barn nr.8, Jens Nielsen, varierer fra kilde til kilde. Her siges han at være født ca.1756, en anden kilde siger ca.1753.

Kilde: Ingolf Mortensen


Shared Note
Peder Sørensen Hebo er født omkring 1657, temmelig sikkert i Guldager sogn. Han døde 1734 i Fourfeld og blev begravet den 7.September på kirkegården i
Guldager, 77 år gammel.
Iflg. Ribe Hospitals fæsteprotokol fæstede Peder Sørensen den .jan.1688
"den halve gård i Fourfeld, som Søren Pedersens enke for alder og fattigdom til ham nu afstanden haver med den condition, at han af den gamle restance, hun er skyldig til hospitalet, betaler 20 rdl inden år og dag og ellers betaler den sædvanlige afgift og landgilde. Den afgåede fæster er hende, der i et ekstraskatteregnskab 1688 kaldes Kirsten, sal. Søren Pedersens enke. I det tilsvarende regnskab for 1690-92 står Peder Sørensen Hebo og hustru for gården.
I Riberhus amts kop-og kvægskatsregnskab 1686 kan man læse under Fourfeld: "Kirsten, sal. Søren Pedersens enke, som er Ribe hospitals tjener og sidder i armod, har 2 døtre, l ko og 2 får". Det ser virkelig fattigt ud. Gården var ellers ret stor, idet dens hartkorn var sat til 4-1-o-1½ tdr.
Peder Sørensen Hebo har nok fået gården mod at gifte sig med den ene af døtrene, Ellen Sørensdatter, og samtidig har han så fået moderen, Kirsten Hansdatter, på aftægt, efter at hun havde været enke i en længere årrække.
Efter tingbogen at dømme har der ikke altid hersket lutter idyl på gården, for den 3.nov.1692 indstævnes Peder Sørensen for herredstinget "for vidner, syn og sigtelse at påhøre angående hans hustrus mor, han med slag og hug har trakteret!!. Samtidig indkaldes moderen, Kirsten Sørens, til tinget for spørgsmål at besvare og ved ed at forklare svigersønnens medhandiing. Datteren, Ellen Sørensdatter, skal også møde.
Det endte vist, som den slags stridigheder ofte endte, med forlig.
Efter Ellen Sørensdatters død blev Peder Sørensen Hebo gift igen, denne gang med Maren Stephansdatter, men hverken hendes fødsel, alder eller død har det været muligt at finde. Hun er rimeligvis død i Fourfeld i tiden mellem 1750 og 1760, fra hvilken periode Guldager sogns kirkebog er gået tabt.
M.h.t. hendes fødsel er der dog en mulighed for, at hun stammer fra
Tjæreborg. I forbindelse med en retssag i Tjæreborg 1735 er Peder
Sørensens enke i Fourfeld indkaldt som vidne, men vrages, fordi hun
er søster til Ingvar Jensens hustru, hvis navn jeg desværre ikke har kunnet finde. Men 1709 var der på Ingvar Jensens gård en medfæster ved navn Staffen Mortensen, som måske er Marens far?
Det vides ikke, hvornår Peder Hebo og Maren er blevet gift. Men i
1710 er de i hvert fald sammen, for da optræder de i en sag om nogle tørv, som Maren har kørt hjem til deres gård, skønt de tilhørte en anden Fourfeldbonde, hvis kone oven i købet blev overfuset af Maren, der dog til sidst måtte bede om godt vejr.
I det hele taget var Peder Sørensen Hebo ikke uvant med processer.
Omkring 1704 var han indblandet i en stolestadestrid om, hvem der
"skulle sidde hvor i Guldager kirke. Det betød åbenbart en del, hvor man havde sin plads.
1707 måtte han igen i retten anklaget for at have ladet fra stranden borttage med sin mor, som hos hannem værende var, en indstrandet marsvin, som udi Peder Sørensens hus er indført, hvor både tran, finner og alt af samme er bjærget, hvilket Peder Sørensen i alle måder fordulgt haver og ej derom givet strandfogden ringeste til kende". Strandfogden var Hans Spangsberg i Strandby. Peder Sørensen Hebo blev idømt en bøde på "tvende 20 lod sølv".
Navnet Hebo ‎(Hedebo)‎ kendes her på egnen i en række tilfælde fra disse år. Således var der 1686 en Søren Pedersen Hebo i Guldager,
som muligvis er Peder Sørensens far. Han var gift med en Bodil Hansdatter, der omtales som enke 1700. Peder Sørensens mor, der var med i sagen om det indstrandede marsvin, hed netop Bodil Hansdatter.
Der nævnes også en Peder Hebo i Guldager så tidligt som 1623 og igen
1637 - måske Peder Sørensen Hebos farfar?
Den 25.oktober 1734 blev der afholdt skifte efter Peder Sørensen
mellem enken Maren Stephansdatter og børnene. Aktiverne blev opgjort
til 110 rdl.3 mark, passiverne til 114 rdl.5 mk.5 sk., "hvorfor intet bliver at arve, men enken, som bliver ved gården, lovede efter hendes lejlighed efterhånden at betale gælden og holde stedet udi stand" .
Senere fæstede sønnen Niels Pedersen gården, og Maren er så sandsynligvis gået på aftægt hos ham. Peder Sørensen Hebo efterlod sig 6 børn, men der har rimeligvis været flere.
1. Søren Pedersen d.1738 i Nørhebo, g.1733 m. Maren Nielsdatter.
2. Kirsten Pedersdatter f.ca.1696, d.1763 i Hostrup, Øse sogn, g.
ca.173o m. Mads Nielsen f.ca.1697, d.1776 i Hostrup.
3. Anne Pedersdatter f.ca.1705, d .1771 i Tobø1, g.ca.1732 m. Niels
Madsen f . ca.1705, d.1776 i Tobøl.
4. Ellen Pedersdatter f.ca.1707, d.1767 i Housthøje, g.m. Jes Hansen
d .1754 i Housthøje .
5. Niels Pedersen f.ca.1715, d .1760 i Fourfe1d, g . ca .1739 m. Dorthe
Christensdatter f.ca.1718 i Gesing, d .1780 i Fourfe1d.
6. Søren Pedersen f.ca.1717, d.1777 i Guldager.
Der er tale om 2 hold børn. Mon ikke de 3 sidste er Marens. Det kan
passe med, at nr.4, Ellen, er opkaldt efter Ellen Sørensdatter, som
så er død omkring 1705?

Kilde: Ingolf Mortensen


View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Peder Sørensen Hebo ‎(I779)‎
Birth omkring 1657 Guldager, Skast, Ribe
Death 7 september 1734 ‎(Alder 77)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
Mor
Maren Stephansdatter ‎(I780)‎
Death omkring 1755 Fouerfeld, Guldager, Skast, Ribe
nr.1
Søster
Ellen Pedersdatter ‎(I1964)‎
Birth omkring 1707 50 Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1767 ‎(Alder 60)‎ Rousthøje, Grimstrup, Skast, Ribe
8 år
nr.2
Niels Pedersen ‎(I103)‎
Birth omkring 1715 58 Guldager, Skast, Ribe
Death 1760 ‎(Alder 45)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
2 år
nr.3
Bror
Søren Pedersen ‎(I1966)‎
Birth omkring 1717 60 Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1777 ‎(Alder 60)‎ Guldager, Skads, Ribe
Faderens familie med Ellen Sørensdatter
Far
Peder Sørensen Hebo ‎(I779)‎
Birth omkring 1657 Guldager, Skast, Ribe
Death 7 september 1734 ‎(Alder 77)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
Stedmor
Ellen Sørensdatter ‎(I2089)‎
Death omkring 1705
nr.1
Halvsøster
Kirsten Pedersdatter ‎(I2092)‎
Birth omkring 1696 39
Death 1776 ‎(Alder 80)‎ Hostrup, Øse
9 år
nr.2
Halvsøster
Anne Pedersdatter ‎(I2090)‎
Birth omkring 1705 48 Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1771 ‎(Alder 66)‎ Tobøl, Guldager, Skads
nr.3
Halvbror
Søren Pedersen ‎(I2094)‎
Death 1738 Nørhebo
Personens familie med Dorthe Christensdatter
Niels Pedersen ‎(I103)‎
Birth omkring 1715 58 Guldager, Skast, Ribe
Death 1760 ‎(Alder 45)‎ Fourfeld, Guldager, Skast, Ribe
4 år
Hustru
 
Dorthe Christensdatter ‎(I104)‎
Birth 1719 31 32 Bryndum, Skast, Ribe
Death 4 april 1781 ‎(Alder 62)‎ Guldager, Skast, Ribe

Marriage: 1739
15 måneder
nr.1
Datter
Maren Nielsdatter ‎(I024)‎
Birth 26 marts 1740 25 21 Guldager, Skast, Ribe
Death 24 august 1815 ‎(Alder 75)‎ Guldager, Skast, Ribe
3 år
nr.2
Søn
Peder Nielsen ‎(I107)‎
Birth omkring 29 september 1742 27 23 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
2 år
nr.3
Søn
Christen Nielsen ‎(I108)‎
Birth omkring 13 september 1744 29 25 Guldager, Skast, Ribe
Death Roust, Grimstrup
16 måneder
nr.4
Søn
Stephen Nielsen ‎(I109)‎
Birth 1746 31 27 Guldager, Skast, Ribe
Death 30 december 1816 ‎(Alder 70)‎ Hjerting, Guldager, Skads, Ribe
3 år
nr.5
Datter
Anne Nielsdatter ‎(I110)‎
Birth 10 august 1748 33 29 Guldager, Skast, Ribe
Death 31 oktober 1819 ‎(Alder 71)‎ Guldager, Skads, Ribe
2 år
nr.6
Søn
Søren Nielsen ‎(I111)‎
Birth 1751 36 32 Guldager, Skast, Ribe
Death før 1808 ‎(Alder 57)‎ Amsterdam
3 år
nr.7
Søn
Niels Nielsen ‎(I112)‎
Birth 1754 39 35 Guldager, Skast, Ribe
Death 1 september 1808 ‎(Alder 54)‎ Sædding, Guldager
-1 år
nr.8
Søn
Jens Nielsen ‎(I113)‎
Birth omkring 1753 38 34 Foufeld, Guldager, Skast, Ribe
Death 1804 ‎(Alder 51)‎ druknet nordsøen
5 år
nr.9
Søn
Hans Nielsen ‎(I114)‎
Birth 1758 43 39 Guldager, Skast, Ribe
Death 18 november 1792 ‎(Alder 34)‎