Bachen Boisen  ‎(I1307)‎
Given Names: Bachen
Surname: Boisen

Køn: MandMand
      

Birth: 1658 16 16
Death: 16 juni 1745 ‎(Alder 87)‎ Vesterballe, Ho sogn

Fakta og detaljer om personen
Birth 1658 16 16
Death 16 juni 1745 ‎(Alder 87)‎ Vesterballe, Ho sogn

Last Change 30 november 2013 - 11:21:14 - by: Henning
Vis detaljer for ...

Parents Family  (F551)
Boi Nielsen
1642 - 1658
Anne Bachensdatter
1642 - 1658
Mads Boisen
-
Bachen Boisen
1658 - 1745
Bertel Boisen
-
Gunde Boisdatter
-
Niels Boisen
-

Immediate Family  (F550)
Karen Hansdatter
1657 - 1727
Gunder Bachensdatter
1689 - 1773
Boie Bachensen
-
Anne Bachensdatter
-
Gunder Bachensdatter
-
Kiersten Bachensdatter
- 1753


Noter

Note
Bachen Bodsen:
Den 16.6.1745 begraves Bachen Bodsen af Vesterballe på Ho
kirkegård. Han blev 88 år, 4 måneder og nogle dage gammel
og må derfor være født i starten af 1658.
Han var gårdejer i Vesterballe i Ho sogn. I Hesselmed skifteprotokol findes dette skifte:
No.55 Bachen Bodsen Hoe.
Efter at Bachen Bodsen i Hoe ved døden er afgangen og da
imellem hannem i live og Sønnen Boj Bachensen var opretted
een afteigts Contracht da bemelte nu Salige Bachen Bodsen
sin i fæste Havende Gaard for Sønnen oplod og afstaaed
Hvilche findes under Dato Dec. 1730. Hvor udi findes anført og Boi Bachensen sig forbunden, at naar Faderen Bachen Bodsen ved Døden afgich, Saa skulle hans efterladenskab som hand ved gaardens afstaaelse sig Reserverit, give da loulig Skifte og Deeling imellem børnene; Hvorefter i Dag haver indfunden sig Samptlig dend Salige mands arfvinger i Boi Bachensens Huus for at skee Vederlaug for dend arf de udi de Reserverede midler Kand tilfalde Nemdlig Jens Nielsen i Hoe paa sin Huustrues og myndtlig Hans Terchildsens veigne. Peder Bertelsen i Hoe paa sin Huustrues Veigne og Mads Clausen i Mossevraae paa sin Hustrue og myndtling Maren Terchildsdatters veigne, hvor da mellem dem og Boi Bachensen blef troffen mindelig afhaandling som ald arfve Rædt og Prætention efter meer bemelte Bachen Bodsen, at Boj Bachensen skal betaIle eenhver søster 5 Slette daller, som er til dem samptlig 20 Slette daller, Nemlig til Jens Nielsen for sin Huustrue 5 Slette daller, Peder Bertelsen for sin Huustrue 5 Slette daller Mads Clausen for sin Huustrue 5 Slette daller og til Salig Terchild Hansens børn 5 Slette daller som bliver for Jens
Nielsens Myndtling Hans Terchildsen 3 Slette daller 1 mark 5 1/3 skilling og for Mads Clausens myndtling MarenTerchildsdatter 1 slett daller 2 mark 10 2/3 skilling Tilsammen for alle firre Søster loder tiuge Slette daller, Hvormed De i alle maader kierlig og Venlig var fornøyed, for alt hvis Bachen dennem efter sin Død Haver tillagt Saa De hermed tilstaaer At naar Boi Bachensen samme i Dag udlovede 20 Slette daller udbetaller til Samptlig og ovenmeldte sine medarfvinger, Skal hand af dend niude fuldkommen afkalds quitering Saa Hand fri for dem og Derris Arfvinger for sig og sine Arfvinger skal beholde alt hvis Salig Bachen Bodsen dem med ommelte afteigts contraet, Haver tillagt. Være sig det Stuk Eiendom Hartkorn 2 skiper 3 fjerdingkar 2 album sampt ald anden løsøre, Sølv og Kaaber, ingen deel undtagen i nogen maader da De som meldt for ald arfve Rættighed med andførte 20 Slette daller er fornøyed, og desuden Tacher deris Kiære Svoger Boi Bachensen for dend kierlige medfart, og Christelige behandling som Hand imod sin og Deris Salig afdøde fader udi levende og efter sin Død med skichelig og Sømmelig Jordefærd bevist haver; Dette vi Samptlige til vidne meere bekræftelse under voris hænder beviser, og Stadfæster, og Venlig om bedet Velagte Dannemænd Niels Lassen og Jens Espensen af Hoe dette som over=værende med os til vitterlighed at underskrive.
Datum Hoe d. 21.de Decembr 1745.

Boy Bachensen Jens nielsen
Peder Bertelsen Mads Clausen
som overværende til vitterlighed under skriver
Niels Lassen Jens Espensen.

Boi Bachensens søstre er Anne Bachensdatter gift med Mads
Clausen, Gunder Bachensdatter gift med Peder Bertelsen
‎(hendes anden ægteskab)‎, Gunder Bachensdatter gift med
Jens Nielsen og Kiersten Bachensdatter gift med Terchild Hansen.
I Vester Horne herreds tingbog kan den 7.12.1688 læses
følgende afkald på.side 71a: For retten fremkom Mads Boisen i Ho, Bertel Boedsen ibid. på deres egne vegne Niels Boiesen og på sin svogers Jes Jensens i Vejers og sin Hustru Gunder Bojesdatter's vegne efter skriftlig fuldmagt dateret Vejers d. 4.12.1688 som i dag blev læst og påskrevet og i agten skal indføres. Og tog de samtlige Bachen Bojesen ‎(Bodsen)‎ i Ho udi Haand og gav ham en fuldkommen tryg uigenkaldende afkald for alt hvad de arveligen kan være tilfalden og berettiget efter deres forældre Boj Nielsen af Ho ·og deres salig moder, som ved døden er afgangen, det være sig udi sølv, rede penge osv.
Kilde: Karsten Hjort Sørensen

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Boi Nielsen ‎(I1309)‎
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe
Mor
Anne Bachensdatter ‎(I1310)‎
Birth før 1642
Death efter 1658 ‎(Alder 16)‎ Ho sogn
nr.1
Bror
nr.2
Bachen Boisen ‎(I1307)‎
Birth 1658 16 16
Death 16 juni 1745 ‎(Alder 87)‎ Vesterballe, Ho sogn
nr.3
Bror
nr.4
Søster
nr.5
Bror
Niels Boisen ‎(I2942)‎
Death Ho
Personens familie med Karen Hansdatter
Bachen Boisen ‎(I1307)‎
Birth 1658 16 16
Death 16 juni 1745 ‎(Alder 87)‎ Vesterballe, Ho sogn
-1 år
Hustru
 
Karen Hansdatter ‎(I1308)‎
Birth 1657
Death 19 marts 1727 ‎(Alder 70)‎ Vesterballe, Ho sogn
nr.1
Datter
Gunder Bachensdatter ‎(I850)‎
Birth omkring 1689 31 32
Death 11 februar 1773 ‎(Alder 84)‎ Vesterballe, Ho, Oksby, Vester Horne, Ribe
nr.2
Søn
Boie Bachensen ‎(I2944)‎
Birth Ho
Death Ho
nr.3
Datter
Anne Bachensdatter ‎(I2945)‎
Death Mosevrå, Aal sogn
nr.4
Datter
Gunder Bachensdatter ‎(I2949)‎
Death Sønderballe
nr.5
Datter
Kiersten Bachensdatter ‎(I2951)‎
Death efter 1753 Ho